تجهیزات بیمارستانی

(773 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد حسینی
تلفن: 021-66199258
مدیر: مجتبی خلیل نژاد
تلفن: 021-26470883
مدیر: محمد جعفری
تلفن: 021-88141419, 021-88141435
مدیر: احمدرضا فروغی
تلفن: 031-52412474
مدیر: محمدحسن مرادی
تلفن: 021-88731224~7
مدیر: امیر مسعود سلامی
تلفن: 021-66408223
مدیر: کامران صانعی
تلفن: 21-88727215~18
مدیر: ماشااله آزاده نیا
تلفن: 021-49227000
مدیر: سهراب عیسی بیگی ننجی
تلفن: 017-32174468
مدیر: دکترعلی امانی
تلفن: 031-32242665
مدیر: احسان رجب زاده
تلفن: 021-55437505~7
مدیر: رویا رحیمیان
تلفن: 035-35237690
مدیر: لیلا نوبری
تلفن: 021-88007647, 021-88605731~2
مدیر: هوشنگ ناصرنیا
تلفن: 021-88758070~4
مدیر: احمد نجفی
مدیر: آرش رضایی
تلفن: 021-75415
مدیر: آرش لطفی
تلفن: 021-77651850~51
مدیر: عمادالدین ملک وندفرد
تلفن: 021-88992469, 021-88994717~8
مدیر: ابوالفضل حسنعلی
تلفن: 021-22215503
مدیر: مهدی مهدوی
تلفن: 011-33355899
در حال ارسال اطلاعات...