تجهیزات بیمارستانی

(812 شرکت و فروشنده)
مدیر: هادی اسماعیلی
تلفن: 021-22343212, 026-34243871, 021-89787535, 026-34277691
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: مجید حسین نژاد سلیمی
تلفن: 021-55437437, 021-55437438
مدیر: هومن دانشمند
تلفن: 021-88933073~77
مدیر: علیمحمد تعالیمی
تلفن: 021-66402105
مدیر: ودود محمدخانی
تلفن: 021-88486208~10
مدیر: علی نیازی
تلفن: 021-88997361~4
مدیر: مهندس مدنی
تلفن: 021-54862
مدیر: محمد پوررکنی
تلفن: 021-66045925
مدیر: محمد نقی زاده
تلفن: 041-42270932
مدیر: مجید زنده دلان
تلفن: 021-44698785
مدیر: احمد دهقانی
تلفن: 021-67625000
مدیر: آرش سلطان زاده
تلفن: 021-66174548
مدیر: علی نوفلاح
تلفن: 021-44668293~95
مدیر: تامیلا شهبازی
تلفن: 021-88622264, 021-88968580
مدیر: فاطمه چراغی
تلفن: 021-66905234
مدیر: شبیر شبیهی
تلفن: 021-88559254
مدیر: امیر مسعود سلامی
تلفن: 021-66408223
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77505521, 021-77625077~9
مدیر: وحید ملک زاده
تلفن: 021-52868
در حال ارسال اطلاعات...