تجهیزات بیمارستانی

(786 شرکت و فروشنده)
مدیر: وحید ملک زاده
تلفن: 021-52868
مدیر: تامیلا شهبازی
تلفن: 021-88960454, 021-88622264, 021-88968580
مدیر: علیمحمد تعالیمی
تلفن: 021-66402105
مدیر: شبیر شبیهی
تلفن: 021-88559254
مدیر: هادی اسماعیلی
تلفن: 021-22343212, 026-34243871, 021-89787535, 026-34277691
مدیر: محمود اسمعیلی
تلفن: 021-22354916~19
مدیر: مهندس مدنی
تلفن: 021-54862
مدیر: مجید زنده دلان
تلفن: 021-44698785
مدیر: ودود محمدخانی
تلفن: 021-88486208~10
مدیر: محمد نقی زاده
تلفن: 041-42270932
مدیر: مجید حسین نژاد سلیمی
تلفن: 021-55437437, 021-55437438
مدیر: سهیلا سلحشور کردستانی
تلفن: 021-88321517~9
مدیر: کامران سپهری
مدیر: احمد دهقانی
تلفن: 021-86029378, 021-86028409
مدیر: مرتضی تهرانی
تلفن: 021-88046046
مدیر: حسین محامد
مدیر: حمیدرضا همدانی
تلفن: 021-66575816
مدیر: عباس صبحی
تلفن: 026-32827182, 026-32231225
مدیر: محمد عسکری
تلفن: 021-88964764
مدیر: احمد دهقانی
در حال ارسال اطلاعات...