تجهیزات بیمارستانی

(782 شرکت و فروشنده)
مدیر: لادن منیعی
مدیر: جواد مشهدی صادق
تلفن: 021-22282010, 021-26125409, 021-26125407
مدیر: بابک یوسفیان
تلفن: 021-88635358
مدیر: علی عباسی
مدیر: علیرضا شکوهی
مدیر: محمد هادی سردشتی
تلفن: 021-88730620 الي 1
مدیر: علی ابراهیمیان
تلفن: 0511-2217088
مدیر: نوید حسنعلی
تلفن: 021-22215503, 021-22205502
مدیر: مظفر خالدی
تلفن: 021-55437528
مدیر: مرتضی گودرزی
تلفن: 0312-5642865 الي 6, 0312-5643939 الي 40
مدیر: حسین مجریان
تلفن: 0511-2281025 الي 8
مدیر: فرامرز وجدان طلب
تلفن: 0511-2222276
مدیر: افشین نیاکان
تلفن: 021-88949322
مدیر: شادی بایزیدی
تلفن: 021-22653521 الي 30
مدیر: دکتر علیرضا رفیعی
تلفن: 021-22653521 الي 30
مدیر: امین اله گلرو
تلفن: 021-66475460
مدیر: علی رزاقیان
تلفن: 021-44278714 الي 5
مدیر: محمد فراهانی
تلفن: 021-55255577 الی 8, 021-55435630 الی 2, 021-55435286 الی 9
مدیر: رضا حسن زاده
تلفن: 0411-3376354
مدیر: محمد مقیمی
در حال ارسال اطلاعات...