4-وینیل پیریدین کمپانی اکروس

4-Vinylpyridine

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده شیمیایی 4- وینیل پیریدین محصول کمپانی اکروس که جزء واردات جدید شرکت مینا تجهیز می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
111,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 سی سی
19,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
180,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
154,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
188,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  200 سی سی
5,000 - 9,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 سی سی
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
206,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
132,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
190,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...