کوماسی برلیانت بلو مرک آلمان

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

115444 Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) for electrophoresis از کمپانی معتبر مرک آلمان با بهترین کیفیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
آریو رنگ ویرا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پالندآب شیمی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  25
60,000 - 70,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25
75,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
200,000 - 500,000 تومان
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  25
90,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  25
110,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
شیمیایی بوعلی سینا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...