میکروسکوپ آزمایشگاهی تحقیقاتی سه چشمی مدل B-500Ti

Trinocular brightfield microscope, 1000x, IOS OPTIKA

دسته بندی محصول:  میکروسکوپ ها

توقف تولید و فروش

میکروسکوپ آزمایشگاهی تحقیقاتی سه چشمی کمپانیOPTIKATrinocular brightfield microscope, 1000x, IOSTrinocular 360°rotating 30° inclinedCoaxial coarse and fine control knobs

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
140,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 24,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 18,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 23,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
290,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
140,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 23,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
270,000,000 - 290,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000,000 - 67,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
240,000,000 - 247,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 34,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 - 550,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
282,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 - 545,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...