ماده chloramphenicol sigma c0378

chloramphenicol

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

مادهgr 25 chloramphenicol sigma c0378 2

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
198,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
221,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 عدد
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 عدد
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
1,100,000 - 1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 عدد
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 عدد
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...