پی ال سی (PLC) جریان مستقیم (DC)

(17محصول)
حداقل سفارش    1 عدد 250,000 تومان
250,000 تومان
حداقل سفارش    1 575,000 تومان
575,000 تومان
حداقل سفارش    1 575,000 تومان
575,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 300,000 تومان
300,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 300,000 تومان
300,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 340,000 تومان
340,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد 17,000,000 تومان
17,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 298,000 تومان
298,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...