محصولات پتروشیمی

(389محصول)
حداقل سفارش    100 کیلوگرم 20,000 تومان
20,000 تومان
حداقل سفارش    100 کیلوگرم 25,000 تومان
25,000 تومان
حداقل سفارش    100 کیلوگرم 25,400 تومان
25,400 تومان
حداقل سفارش    1 برگ 16,000,000 تومان
16,000,000 تومان
حداقل سفارش    209 ليتر 14,000,000 تومان
14,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 واحد 13,000,000 تومان
13,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 واحد 15,900,000 تومان
15,900,000 تومان
حداقل سفارش    1 برگ 13,500,000 تومان
13,500,000 تومان
حداقل سفارش    209 ليتر 12,500,000 تومان
12,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 واحد 15,500,000 تومان
15,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 واحد 23,000,000 تومان
23,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 واحد 23,000,000 تومان
23,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    180 کیلوگرم 30,000 تومان
30,000 تومان
حداقل سفارش    20 تن
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...