محصولات پتروشیمی

(377محصول)
حداقل سفارش    100 تن 6,800,000 تومان
6,800,000 تومان
حداقل سفارش    1 ليتر 128,000 تومان
128,000 تومان
حداقل سفارش    100 تن 3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...