فرآوری پلاستیک

(34محصول)
حداقل سفارش    6 عدد 460,000 تومان
460,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 38,000 تومان
38,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 38,000 تومان
38,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 12,500 تومان
12,500 تومان
حداقل سفارش    1 متر 12,700 تومان
12,700 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...