فرآوری پلاستیک

(35محصول)
حداقل سفارش    10 25,000 تومان
25,000 تومان
حداقل سفارش    6 عدد 460,000 تومان
460,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 55,000 تومان
55,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 48,500 تومان
48,500 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 56,000 تومان
56,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...