فرآوری پلاستیک

(34محصول)
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    25 کیلوگرم 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    6 عدد 360,000 تومان
360,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 12,500 تومان
12,500 تومان
حداقل سفارش    1 متر 12,700 تومان
12,700 تومان
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...