سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

(45محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,100,000,000 تومان
1,100,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 100,000,000 تومان
100,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 70,000,000 تومان
70,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 200,000,000 تومان
200,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 90,000,000 تومان
90,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 50,000,000 تومان
50,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 11,000,000 تومان
11,000,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...