سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

(46محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 7,700,000 تومان
7,700,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 66,000,000 تومان
66,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 60,000,000 تومان
60,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 100,000,000 تومان
100,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 100,000,000 تومان
100,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 100,000,000 تومان
100,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 100,000,000 تومان
100,000,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...