دستگاه تراش افقی

(15محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 197,000,000 تومان
197,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 717,543,400 تومان
717,543,400 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 799,809,900 تومان
799,809,900 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 872,481,500 تومان
872,481,500 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 570,400,000 تومان
570,400,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 631,504,800 تومان
631,504,800 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,028,675,100 تومان
1,028,675,100 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 478,159,000 تومان
478,159,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,667,472,700 تومان
1,667,472,700 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 519,579,000 تومان
519,579,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 580,292,000 تومان
580,292,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 972,107,500 تومان
972,107,500 تومان
در حال ارسال اطلاعات...