دستگاه تراش افقی

(15محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 130,000,000 تومان
130,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 460,000,000 تومان
460,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد 283,595,982 تومان
283,595,982 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 391,116,852 تومان
391,116,852 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 601,623,647 تومان
601,623,647 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 214,379,674 تومان
214,379,674 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 435,806,852 تومان
435,806,852 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 260,159,674 تومان
260,159,674 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 256,177,359 تومان
256,177,359 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 322,352,676 تومان
322,352,676 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 232,909,674 تومان
232,909,674 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,311,370,934 تومان
1,311,370,934 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 462,073,127 تومان
462,073,127 تومان
در حال ارسال اطلاعات...