تجهیزات و لوازم رادیولوژی

(20محصول)
حداقل سفارش    1 دست 4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
حداقل سفارش    1 بسته 375,000 تومان
375,000 تومان
حداقل سفارش    1 بسته 175,000 تومان
175,000 تومان
حداقل سفارش    1 بسته 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 بسته 740,000 تومان
740,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 7,800,000 تومان
7,800,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 215,000 تومان
215,000 تومان
حداقل سفارش    1 دست 4,250,000 تومان
4,250,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 4,500,000 تومان
4,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...