الیاف

(15محصول)
حداقل سفارش    1 بسته 8,700 تومان
8,700 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 17,000 تومان
17,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 17,000 تومان
17,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...