الیاف

(15محصول)
حداقل سفارش    1 بسته 3,410 تومان
3,410 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 17,000 تومان
17,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 17,000 تومان
17,000 تومان
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر مربع 7,500 تومان
7,500 تومان
در حال ارسال اطلاعات...