حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 8 دستگاه
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 1,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,000,000 - 4,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 6,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 7,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
700,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
700,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
900,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
400,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1
300,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
200,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
600,000 - 910,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,200,000 - 3,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.talyelc.com
تلفن
021-33113234, 021-33982728, 021-33993112
موبایل
09356273374, 09121085756
فکس
021-33977891
آدرس

فروشگاه: ایران-تهران-تهران-خیابان لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری - مجتمع تجاری تهران الکتریک - طبقه همکف - واحد ۱۰۵

درباره

تالی الکتریک در سال 1387 توسط برادران کهن یزدی با هدف واردات و توزیع انواع دستگاه های الکتریکی الکترونیکی افتتاح و تاسیس گردید و از آن زمان به تهیه و توزیع تجهیزات و لوازمات الکتریکی صنعتی و نیمه صنعتی مشغول بوده است مدت زمان زیادی است که این مجموعه ، با داشتن تجارت گسترده، توانمندی های بالا، بهره مندی از کادری مجرب و پویا و همچنین دارا بودن چندین نمایندگی انحصاری برند های معروف دنیا، در زمینه واردات ، تهیه و توزیع انواع گسترده و متنوع محصولات الکتریکی فعالیت نموده است. طی این سالها تلاش ما برای وسعت بخشیدن به زمینه کاری و انواع کالاهای وارداتی بوده است. از این رو همکاری خود را با اکثر کشورهای جهان از جمله : آلمان ، ترکیه ، ژاپن، چین، و انگلیس گسترش داده ایم. از آن زمان تهیه کالا با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش با کادری همگام با علم و تکنولوژی روز هدف اصلی این فروشگاه بوده است. شرکت در نمایشگاههای جاری در خارج ار کشور جهت یافتن و در ارتباط نزدیک بودن با بهترین شرکت ها و تکنولوژ ی روز، و از طرفی دیگر شرکت در نمایشگاه های ایران برای هر چه بهتر عرضه کردن کالاهای مورد پخش، همواره در دستور کاری این فروشگاه قرار داشته است. پس از چندین سال کار و تجربه توانسته ایم با برترین و معتبرترین ارگان ها و سازمان های دولتی همکاری داشته باشیم که از جمله مشتریان مجموعه تالی الکتریک میتوان به موارد زیر اشاره کرد : از جمله مشتریان : پدافند نیرو هوایی جمهوری اسلامی ایران صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران سازمان زندانیان استان تهران(اوین) صنایع نظامی و دفاع پتروشیمی رازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکز پژوهش باقر العلوم دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی شهرداری مشهد بیمارستان ها صنایع مخابرات صنایع سیمان صنایع پترو شیمی .... کلمه تال که در ترکیب نام شرکت تالی الکتریک بکار رفته است به چه معناست؟ تال در لغت به معنای درختی تناور / طاسی ساخته شده از طلا ، نقره و یا مس/ و آلتی موسیقیایی آمده است. در انتخاب تال، نیم نگاهی هم به کلمات مرتبط با فعالیت هدف گزاری شده شرکت که تال به عنوان یک مخفف می توانست آنها را نمایندگی کند داشته ایم ؛ در این پیوند ت را می توان به توسعه ، ا را به اسباب ، و ل را به لوازم نسبت داد. که در این صورت نام گسترده شرکت می شد شرکت توسعه اسباب و لوازم ایران . همچنین تا می تواند تابلو و ل لوازم را به ذهن متنادر نماید. شما فقط هنگام خرید کردن، عزیز و گرامی نیستید، شما همیشه برای ما قابل احترام هستید و جایگاه واقعی شما در مقام مشتری، برتر و والاتر از ماست و در واقع تداوم کار ما بستگی به حمایت شما دارد. بنابراین وظیفه ما قدرشناسی و ارائه خدمات پس از فروش مورد رضایت شماست. *لذا با قلبی گشوده، دست مودت و همکاری به سوی شما دراز می کنیم و امیدواریم موجبات رضایت شما را فراهم آوریم*

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...