حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 قطعه
توقف تولید و فروش

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.hdliran.com
تلفن
021-22011997
تلفکس
021-22012044
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 26 ، طبقه سوم ، واحد 10

درباره

هوشمند سازی ساختمان-اتوماسیون ساختمان-ساختمان اداری تجاری مسکونی-ساختمان هوشمند معرفی شرکت مهندسی هوشمند پارس " شرکت مهندسی هوشمند پارس" ( سهامی خاص ) با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال 1387 تاسیس گردید. فعالیت های این شرکت به بخشهای مشاوره، طراحی و نظارت، ارائه تجهیزات، نصب و راه اندازی، آموزش تخصصی و همچنین ارائه راهکارهای جامع در زمینه هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی/ تجاری/ اداری/ درمانی / مجموعه های فرهنگی ورزشی و تفریحی / ویلا و هتلها سازماندهی گردیده است . شرکت مهندسی هوشمند پارس دفتر مرکزی فروش و نصب محصولات HDL با بیش از50 نماینده و زیر مجموعه در ایران می باشد که درحال فعالیت بوده و با بهره گیری از کارشناسان مهارت یافته خود ( با دریافت مدرک رسمی کمپانی اصلی) در زمینه مشاوره ، طراحی و نظارت، نصب و راه اندازی Building Automation بصورت کاملاٌ حرفه ای به فعالیت خود ادامه میدهد . در حال حاضر این شرکت زمینه ای فراهم آورده که با توان اجرایی بالای متخصصین و مهارت یافتگان خود که حاصل تلاش چند ساله و کسب دانش و تجربه مفید در امر هوشمند سازی و همگام ساختن تجهیزات تاسیسات برق ساختمان با مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا و نیاز روز افزون ساختمانها به این تکنولوژی بستری مناسب جهت مستحکم نمودن هرچه بیشتر روابط با پروژه های متعدد ارگانهای دولتی ، شرکتها و ساختمانهای عظیم مسکونی، تجاری، اداری ایجاد نماید. این شرکت با اتکا به تواناییها و قابلیتهای بالای مدیران با سابقه و همکاری کارشناسان خبره، متخصص و متعهد ایرانی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین ارتباط نزدیک با منابع اطلاعاتی خارجی و استفاده از تجارب بسیار مفید و گرانبهای آنان، سعی در بالا بردن دانش فنی و ارتقاء سطح کارشناسان داخلی این حوزه نموده و با تولید انواع پنل ها و دموکیس های آموزشی گامی ارزشمند در این راستا برداشته است. تولیدات آموزشی این شرکت که در حال حاضر در سراسر ایران جهت تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز کشور استفاده میگردد بر اساس آخرین دستاورد های این حوزه بوده و مطابق بالاترین استاندارد ها و کیفیت تولید می شود. شرکت مهندسی هوشمند پارس مفتخر است پس از برگزاری موفق بیش از 70 دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان در محل شرکت و قریب به ده­ها دوره در محل مرکز تربیت مربی کرج، سازمان فنی و حرفه ای و سایر ارگان­ها و سازمان­های آموزشی پایه­ای برای علاقه مندان، مربیان فنی حرفه ای، برگزیدگان اعزامی به المپیادهای جهانی و همچنین ده ها دوره در محل نمایندگی ها، ضمن اعلام آمادگی خود جهت برگزاری دوره های مشابه، به اطلاع می رساند که این شرکت انواع دوره های آموزشی هوشمند سازی خانگی، هتلی و ... را بر اساس پروتکل های HDL BusPro و KNX طراحی و برگزار نموده است . سیستم هوشمند ساختمان (BUILDING AUTOMATION) مبتنی بر شبکه های هوشمند BUS شامل پارامترهای کنترلی ذیل میباشد : 1، سیستم هوشمند روشنایی 5، سیستم هوشمند آبیاری فضای سبز 2، سیستم های کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش 6، سیستم کنترل پرده و کرکره ها و نیز درب ها 3، سیستم های کنترل تأسیسات موتورخانه 7، سیستم کنترل از راه دور توسط اینترنت یا SMS 4، سیستم های کنترل تردد dsddd 8، سیستم هوشمند ایمنی و حفاظتی کاربری ساختمانهایی که این نوع سیستم ها در آنها نصب شده و در حال استفاده می باشد متنوع بوده و به شرح ذیل می باشد : 1، آپارتمان­های مسکونی 4، هتل­ها 7، فضا­های عمومی 2، ویلا­های مسکونی 5، بانک­ها 8، استخر­ها و فضاهای سرپوشیده 3، ساختمان­های اداری و تجاری 6، تفریحی ورزشی روباز 9، دیتاسنترها پروژه های اجرایی در ایران تعدادی ازپروژه های به اتمام رسیده و در دست اجرای شرکت مهندسی هوشمند پارس در تمام شهرهای ایران مشاوره طراحی نظارت تامین و ارائه تجهیزات و نصب و برنامه ریزی پروژه های : آپارتمان های مسکونی: پروژه مسکونی چناران، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران مسکونی 15 واحدینیاوران،سلطانی مسکونی 10 واحدی پاسداران ، دروس واحد مسکونی پارک مینیاتور واحد مسکونی دوبلکس الهیه ، فلسطین واحد مسکونی مجتمع 58 واحدیارغوان فرمانیه مسکونی 5 واحدی محمودیه مسکونی 10 واحدی، آجودانیه مجتمع مسکونی 10 واحدی نیاوران گلستان شمالی مسکونی 27 واحدی ،لویزان مجتمع مسکونی عظیم تندیس نیاوران مجتمع مسکونی نیاوران صاحبقرانیه مجتمع مسکونی جردن گیتی مسکونی 10 واحد، الهیه واحد مسکونی جردن ، گیتی واحد مسکونی ،فرمانیه مجتمع مسکونی ،کامرانیه مجتمع ویلایی شهرک آبی کنار نور مجتمع عظیم اداری 7 طبقه ای وزراء مسکونی تریبلکس، سعد آباد مسکونی ویلایی کرج فردیس مسکونی 40 واحدی ،سعادت آباد مسکونی 8 واحدی ،قیطریه مجتمع مسکونی الگانت نیاوران واحد مسکونی کامرانیه شمالی واحدهای مسکونی برج دانا 600 واحدی کیش مسکونی 5 واحدی پسیان پنت هاوس برزگ برج پارسا، الهیه مسکونی 5 واحدی نیاوران مجتمع مسکونی البرز بام یاسر مسکونی 6 واحدی قم مسکونی 5 واحدی الهیه مشاعات مسکونی فرمانیه ، تاجیکی مجتمع عظیم بام البرز، نیاوران مجتمع مسکونی عظیمیه کرج مسکونی 18 واحدی ، نیاوران ویلاهای مسکونی : ساختمان ویلایی لواسان ساختمان ویلایی ،رامسر ویلای شخصی تریبلکس شهرک غرب ساختمان ویلایی متل قو مسکونی ویلایی نیاوران ساختمان ویلایی نوشهر ساختمان­های اداری و تجاری: سازمان هواشناسی کشور اداره ساختمان بانک شهر، وزراء ساختمان عظیم دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ساختمان عظیم اداری بانک مسکن استان خراسان جنوبی ( بیرجند ) ساختمان آموزشی سرای دانش قلم چی مجیدیه شمالی ساختمان دیتا سنتر موبایل ساختمان اداری کارخانه آذران پلاستیک واحد اداری بزرگ ،جمال آباد ساختمان اداری لواسان بلوار امام ساختمان اداری شرکت هیوندای برج عظیم اداری پارس جردن مجتمع اداری 37 واحدی زعفرانیه مجتمع اداری16 واحدی ،جردن ساختمان اصلی فرودگاه مهرآباد سالن همایش های ساختمان تصفیه خانه آب جنوب ، شهرری موسسه فرهنگی هنری کهکشان نور، یوسف آباد سازمان نقشه برداری کشور، فرودگاه مهر اباد مطب مغز و اعصاب شهرک غرب واحد اداری فرشته ساختمان اداری 5 طبقه ای کرانه ولیعصر کلینیک زیبایی جردن مجتمع اداری صبا نفت شیخ بهایی واحد تجاری فروشگاه کامتل بازارموبایل خیابان حافظ بانک­ها و هتل­ها و دیتاسنترها: هوشمند سازی اتاقهای سرور شعب بانک سامان بانک ملی شعبه الوند ( اولین شعبه بانک مجهز به سیستم هوشمند در ایران ) بانک ملی، شعبه عظیم دانشگاه تهران بانک شهر، شعبه میدان پالیزی دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین موزه­ها: موزه مجلس شورای اسلامی موزه و کتابخانه ملی ملک تعدادی از اهم پروژه های انجام شده توسط نمایندگان رسمی شهرهای مشهد ، سمنان ، اصفهان ، آمل،نور ،تبریز،ارومیه : آپارتمان های مسکونی: مسکونی بلوار سجاد ، یاسمن ( مشهد ) مسکونی بلوار سجاد، بهار 14 ( مشهد ) مسکونی بلوارملک آباد، نبش هوشیار ( مشهد ) مسکونی پشت هتل پارس ( مشهد ) مسکونی راهنمایی 3 ( مشهد ) مسکونی احمدآباد، ابوذر32 ( مشهد ) مسکونی بلوار سجاد ،بنفش 13 ( مشهد ) مسکونی صارمی 28( مشهد ) مسکونی مهدی 4 ( مشهد ) مسکونی بلوار سجاد یاسمن ( مشهد ) مسکونی قدس 15 ( مشهد ) مسکونی فرهاد 10 ( مشهد ) واحد مسکونی (سمنان) مسکونی 27 واحدی ملاصدرا (اصفهان ) مسکونی 6واحدیآزادشهر ( مشهد ) مسکونی 9واحدی ،بلوار سجاد ( مشهد ) پروژه سالاری تریپلکس نیلوفر 1 پروژه سراجیان) 1 واحدی( هاشمیه تریپلکس، پروژه خانم ظریف، حامد پروژه علیایی ) 1واحدی(مسکونی پروژه نیکپور) 1 واحدی( مسکونی بلوار سجاد، یاسمن پروژه شیرازیان تریپلکس مسکونی،دادگر پروژه ظریف) مستوفی) 1واحدی( مسکونی ، رسالت پروژه خیامی تریپلکس مسکونی ،،، کمال الملک مسکونی بلوار احمد آباد رضا پروژه سهیلی ) 1واحدی(مسکونی فرامرز پروژه اسلامی نیا) 1 واحدی( مسکونی بلوار سجاد ، بزرگ مهر مسکونی 3500 متری،بلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی 5 واحدی ،بلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی4واحدی ، بلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی 5 واحدی، لاله4 ( مشهد ) مسکونی5واحدی ،بلوار فردوسی ( مشهد ) مسکونی 6 واحدی ،بلوار سجاد، ( مشهد ) مسکونی 2500 متری 7واحدی ،بلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی 10واحدی ،بلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی 7واحدی2000متری بلوار هاشمیه ( مشهد ) مسکونی2واحدی ،بلوار هاشمیه، مسکونی 4واحدیبلوار سجاد ( مشهد ) مسکونی2500متری 5 واحدی ، بلوار سجاد ( مشهد ) ساختمان مسکونی دوبلکس، تاچارا( شیراز) واحد مسکونی خ عدالت ( ارومیه) ساختمان مسکونی 3 واحدی بلوار پاکنژاد یزد مسکونی9واحدی هاشمیه ( مشهد ) ویلاهای مسکونی : ویلاهای لوکس و مدرن شرکت عمارت هشتم شرق ( مشهد ) ویلایی سه راه فردوسی حافظ ( مشهد ) ویلای مهندس نائیج پور (ییلاق نور) ویلای مهندس قائمی ( شهرک فردوس رویان) ویلای آقای رویانیان ( رویان ) ویلای مهندس یوسف پور( شهرک خانه دریای محمودآباد) ویلای آقای توکلی ( شهرک بهاران سرخ رود) پروزه ویلایی مسکونی رمضانزاده، سه راه فردوسی باغ 7000متری ، 3 ویلای تریبلکس طرقبه ( مشهد ) ویلای مسکونی خ استادان (ارومیه) ویلایی مسکونی بلوار جمهوری ، یزد ساختمان­های اداری و تجاری: پروژه ساختمان پزشکان) 11 واحدی( هاشمیه ، ) رمضانی، داوود زاده( مجتمع تجاری ، اقامتی امید یک( مشهد ) مجتمع تجاری ورسیچ ( مشهد ) واحد تجاری فلسطین 20 ( مشهد ) قنادی کام کام،(آمل ) برج تیرنگ (آمل) مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی،(رویان ) دفتر مهندس نائیج پور (نور ) نمایشگاه اتومبیل سعادت (آمل) مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی،(آمل ) واحدی اداری لوکس صدرزاده، (آمل ) پروژه ترابی پروژه امینی رسالت 9،هاشمیه پروژه های آهویی1 پروژه HM تجاری مرکز خرید کاسپین مد،بلوار سجاد کلینیک تخصصی ،بلوار فردوسی ( مشهد ) واحد تجاری مجتمع عظیم خلیج فارس شیراز ( شیراز) سالن اجتماعات­و­فضای­سبز مجتمع­60 واحدی پزشکان،معالی آباد (شیراز) واحد تجاری خ استادان ( ارومیه) مرکزی شرکت بزرگ آریا نت (ماکس نت)،( تبریز) پروژه های سالاری، ساختمان پزشکان و، نیلوفر بانک­ها و هتل­ها و دیتاسنترها: هتل مدینه الرضا ( مشهد ) دیتا سنترمجتمع ذوب آهن اصفهان (اصفهان) پروژه هتل کیانا ، باقرانی فضاهای عمومی: پل پنجم( آمل ) نمایندگان سراسر ایران: تهران ، قم ،مشهد ، شیراز ، یزد ، اصفهان ، تبریز، ارومیه ،سمنان، کیش ، آمل، نور، ساری، اهواز، ،آبادان، دزفول، گرگان، سنندج، کرمانشاه، و... همچنین همکاری با اکثر ارگانهای بزرگ دولتی و شرکتهای ساختمانی بزرگ و انبوه سازان محترم. و نیز پروژه های متعددی توسط نمایندگان فعال این شرکت در سراسر ایران انجام پذیرفته است. کارشناسان و مهندسین فنی ما تمام تلاش خود را خواهند نمود تا بهترین راه حل و مفید ترین طرح جهت بهینه سازی ساختمان شما به لحاظ کاربری راحت توجیه اقتصادی و تجهیزات لوکس دنیا انتخاب شما باشد . ما همیشه در کنار شما خواهیم ماند . تماس با ما: دفتر مرکزی: بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)،خیابان ناهید شرقی،پلاک 26،طبقه سوم، واحد 10 تلفن/فکس:22012044-021/22011997-021/22057397-021 وبسایت:www.hdliran.com ایمیل: info@hdliran.com

مشخصات

نام تجاری
hdliran
ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سال تاسیس
1390
شماره ثبت
415360

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...