حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 150 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.alvansabet.com
تلفن
021-88010474~7
فکس
021-88012233
آدرس

شرکت: ایران-تهران-تهران-یوسف آباد - خیابان جهان آرا - کوچه شهید شریفی(خ 31 غربی) - پلاک 25- کدپستي 1438984415

درباره

شرکت الوان ثابت در سال ١٣٦١ در ٤٥ کیلومتری شهرستان همدان بعنوان بزرگترین تولید کننده رنگ و مواد کمکی نساجی در خاورمیانه با هدف پوشش صنایع نساجی و چرم تاسیس و در سال ٧٥ جهت تولید در چهار گروه رنگهای نساجی اسیدی، مستقیم، راکتیو و پیگمنت مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این کارخانه واقع در کیلومتر ٤٥ جاده همدان - قزوین در زمینی به مساحت ٢٤ هکتار با زیربنائی حدود ٢٥٠٠٠ مترمربع با ظرفیت تولید ٤٠٠٠ تن از انواع رنگهای نساجی، چرم و مواد کمکی احداث گردیده است. سالانه بیش از ١٠٠ نوع از رنگهای اسیدی دیسپرس،مستقیم ،دیسپرس اکتیو، خمی، خمیر پیگمنت، کاتیونیک، دیسپرس اسیدی، دیسپرس مستقیم، دیسپرس خمی و نیز مواد تعاونی نساجی را برای مشتریان بیشمار خود در سراسر کشور تامین مینماید. درسال ٨٣ اقدام به ارتقاء دانش فنی تولید و جذب کارشناسان کارآزموده نموده و کیفیت محصولات را تا سطح استانداردهای بینالمللی ارتقاء داد. واحد کنترل کیفیت RD شرکت نیز مدام در پروسه تولید حضور داشته و گام به گام در مراحل مختلف تولید کیفیت محصولات را مورد بررسی قرار میدهد به همین منظور مدیریت شرکت سعی نمود که گواهی های مدیریت کیفیت (ایزو ٢٠٠٠-٩٠٠١) را از شرکت RWTUW آلمان اخذ و اجرای آن در مجموعه تولیدی اجباری نمود. به همت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آزمایشگاه پیشرفته شرکت به عنوان آزمایشگاه همکار انتخاب و به کلیه گمرکات کشور برلزوم آزمون رنگهای نساجی در مبادی ورودی قبل از ترخیص کالاها الزامی گردید. این شرکت مفتخر است با بهرهگیری از توان متخصصین داخلی و خارجی جهت رفع مشکلات کارخانجات مصرفکننده مشاورههای تخصصی در زمینه خرید و مصرف ارائه نماید. امروز این شرکت به لطف تعاملات خود با مصرفکنندگان قادر گردیده کاستیهای احتمالی را مرتفع و محصولات تولیدی خود را قبل از عرضه در آزمایشگاه کنترل کیفیت خود در زمینهی ثبات نوری،سایشی شستشوئی تست و در بسیاری از موارد برخی رنگهای خاص را بنا به درخواست مشتریان رنگ همانندی نموده و نیاز واحدها را تامین نماید. دربخش تحقیقات این شرکت باتوجه به نیاز پالایشگاههای نفت کشور به رنگ قرمز بنزین و درخصوص رنگ بنزین تائیدیه کیفیت از پژوهشکده نفت اخذ گردید. همچنین با توجه به ضرورت بهینهسازی کیفیت رنگهای نساجی تحقیقات گستردهای جهت تولید رنگهای مایع سازگار با محیط زیست دردست بررسی کارشناسان شرکت است. ضمن آنکه باتوجه به نیاز در صنایع لاستیکسازی و پلاستیکسازیها در تامین رنگ داخلی شرکت الوان ثابت شامل بخشهای مختلفی به شرح ذیل می باشد: خطوط تولید این ساختمان شامل ١٥ بخش مستقل است که هر بخش توسط دستگاههای محلول ساز و مخازن واکنش و فیلترهای پرس تجهیز گردیده است .ما قادریم ١٥ نوع مختلف رنگ را همزمان تولید نماییم.تجهیزات تولید در سه طبقه می باشد که مواد محلول توسط نیروی جاذبه به بخش بعد منتقل می گردند. واحد خشک کن الوان ثابت مجهز به سیستم خشک کن طبقاتی با کنترل دما و رطوبت است که شامل ٥٠ قفسه است که هر کدام شامل ٨٠ سینی با ظرفیت ١٠ لیتر است. واحد آسیاب و مخلوط کردن این ساختمان با ١٤ بخش مستقل ترکیب و آسیاب و بسته بندی ما را قادر می سازد که به طور همزمان ١٤ نوع مختلف رنگ را آماده نماییم. انبار کالا ٣ نوع انبار مختلف برای نگه داری مواد اولیه که براساس نوع مواد شیمیایی و ویژگی های آن انبارداری می گردد. تحقیق و توسعه واحد توسعه و تحقیق قلب کارخانه الوان ثابت است. امکانات تیم تحقیق و توسعه ساختمانی است با ٢٥ مخزن واکنش و رآکتور با بیش از ١٠ فیلتر پرس. ابعاد این واحد در حدود یکصدم واحد تولید و با همان امکانات می باشد. این واحد شامل دو آزمایشگاه مجهز برای ساخت رنگهای جدید و اشکال زدائی محصولات تولید شده، و آزمایشگاهی مجهز به HPLC، UV-Visible Spectrophotometers و ... است. طرح تولید رنگ پلاستیک و لاستیک در برنامه کار توسعه این شرکت قرار دارد.

در حال ارسال اطلاعات...