حداقل سفارش 1 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
49,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
59,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
16,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
37,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,700 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
28,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
43,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
73,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
83,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
69,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
5,200 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
98,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
95,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
49,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,700 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,600 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,700 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
89,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
98,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
36,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
340,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
49,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
98,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
78,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
27,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
59,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,200 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
29,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
119,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
330,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.20yadak.com
تلفن
021-55282135
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-میدان مصلی - بازار امام رضا - بلوک آ - واحد 117

درباره

بیست یدکعرضه کننده لوازم یدکی انواع کشنده و تریلی از جمله ولوو ، بنز ،اسکانیا ،SAF ،BPW و ... شامل شاخه های ذیل است : * لنت دیسکی برند ارن ترکیه * دیسک چرخ برند اسمارتک ترکیه و دیسک چرخ برکسان * لوازم کالیپر برند برکسان ترکیه * بلبرینگ چرخ * پیچ و مهره چرخ * دورخوان خورشیدی ABS * جغجغه ترمز * کمک فنر BPW ترک و مونرو اصلی بلژیک * مهره سرفولی * پیچ و مهره قامه * سوپاپ های بادی * کابلهای برق هفت فیش ،پانزده فیش ،دوقلو و ABS * سنسورهای چرخ ABS * کیسه باد ،کیسه باد کابین اسمارتک ترکیه و پیستون کیسه باد * FH * گریس ها * لوازم تعمیری سوپاپهای بادی تراک تکنیک * فیلتر خشک کن *

مشخصات

نام تجاری
brexan
ماهیت
فروشگاه
در حال ارسال اطلاعات...