حداقل سفارش 12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش 5
95,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش 12 عدد
110,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 5 قطعه
65,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
95,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش 50 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 12 عدد
160,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش 12 عدد
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,400,000 - 2,900,000 تومان
حداقل سفارش 12 عدد
190,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
2,100,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 12 عدد
150,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر
550,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 قطعه
750,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,300,000 - 3,400,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
950,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش 10
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
750,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 20
65,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
65,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 2
850,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
75,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش 6 عدد
85,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش 6 عدد
95,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش 1
2,800,000 - 3,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
220,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش 1
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 متر مربع
55,000 - 225,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,100,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش 20
5,500 - 23,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
260,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش 12 متر
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 3 عدد
570,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
860,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,400,000 - 3,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,900,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
380,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
130,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
480,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
600,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
120,000 - 240,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5 عدد
95,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش 25 عدد
65,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 1
1,200,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش 3 عدد
3,450,000 - 4,200,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
15,000 - 18,000 تومان
حداقل سفارش 1
350,000 تومان
حداقل سفارش 4 قطعه
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش 50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
230,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
75,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 عدد
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 2
1,800,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
85,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,100,000 - 1,300,000 تومان
حداقل سفارش 5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 25 عدد
85,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش 6 عدد
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش 1
160,000 - 185,000 تومان
حداقل سفارش 20 متر
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
650,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش 50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 قطعه
450,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 4 قطعه
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
125,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
150,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
450,000 - 520,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
550,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
550,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش 50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5
4,200,000 - 5,200,000 تومان
حداقل سفارش 5
60,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش 15 متر
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش 2
650,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش 1
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش 100 متر مربع
110,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر مربع
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش 50 قطعه
450,000 تومان
حداقل سفارش 1
150,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش 100 متر مربع
65,000 - 235,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
550,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش 100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 قطعه
55,000 - 245,000 تومان
حداقل سفارش 1
1,400,000 - 1,900,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
65,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 3
680,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10
5,500 - 6,500 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 2 قطعه
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 4
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر
75,000 - 105,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
300,000 - 360,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
2,100,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
280,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش 5
95,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,100,000 - 3,400,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
300,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش 100 متر مربع
100,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
440,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 15 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
2,500,000 - 3,850,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,600,000 - 7,200,000 تومان
حداقل سفارش 18 عدد
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش 10
55,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 عدد
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 عدد
450,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
280,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش 10
48,000 - 58,000 تومان
حداقل سفارش 1
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
240,000 - 260,000 تومان
حداقل سفارش 6 عدد
110,000 - 135,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش 3 عدد
2,800,000 تومان
حداقل سفارش 1
750,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,000,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش 6
85,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 10
230,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
210,000 - 240,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,400,000 - 3,650,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
210,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش 50 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 قطعه
80,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
750,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 100 قطعه
250,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
45,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
800,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش 15 عدد
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
650,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
1,800,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش 12 عدد
220,000 - 275,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 5
4,200,000 - 4,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
350,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,100,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش 5
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 1 جعبه
2,000,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 10 متر
320,000 - 390,000 تومان
حداقل سفارش 3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 متر
85,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
850,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش 3
2,700,000 - 5,040,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
250,000 - 340,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
18,000,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.iti-lux.com
تلفن
021-66706173, 021-66706114
فکس
021-66716137, 021-66718316
آدرس

فروشگاه: ایران-تهران-تهران-خیابان امام خمینی - جنب بیمارستان سینا - کوچه نعمتی - پلاک 28

درباره

شرکت ایمن ترافیک ایرانیان با سابقه ای نزدیک به یک دهه، با انگیزه رسیدن به هدف والای خودکفایی و به نمایش گذاشتن استعداد برتر ایرانی در زمینه تولید تجهیزات پارکینگی ، تجهیزات ایمنی راه و تجهیزات ترافیکی ، و همچنین تامین نیازهای محسوس و فراوان این صنعت تاسیس گردیده است. این شرکت سرانجام با انجام مطالعات دقیق و استفاده از تجربیات پر ثمر گذشته، مفتخر به راه اندازی خط تولید محصولات ایمنی پلیمری در دی ماه سال 1389 گشته است. همکاری های مفید و گسترده با سازمان ها و نهادهای ذیربطی چون شهرداری ها و راهداری های کشور، برگ سبزی از افتخارات این شرکت بشمار می آیند که همواره با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کاردان در تلاش برای ارائه محصولاتی استاندارد و با کیفیت ایرانی؛ در جهت بالا بردن ضریب ایمنی جاده های درون شهری و برون شهری و ارتقاء سطح کیفی شبکه راه ها ، و همچنین تجهیز و ایمن سازی فضای پارکینگ های مسقف یا روباز ؛ مسطح و یا طبقاتی ، با در نظر گرفتن سه اصل مهم حداقل قیمت، حداکثر کیفیت و حداقل زمان ، گام برداشته است. در این راستا، یکی دیگر از اهداف اساسی ما علاوه بر ارتقاء امنیت جاده ها و بطور تخصصی محیط های پارکینگی، توجه به زیبایی های ظاهری جهت ایجاد مناظر چشم نواز شهری و آراستگی فضاهای پارکینگ ها بوده است تا محصولاتی مطابق با اصول طراحی نوین روانه بازار شوند. ارتقای سطح کیفی و کمی، خط مشی و رضایت مندی مشتریان آرزوی ماست.

مشخصات

ماهیت
فروشگاه
سال تاسیس
1391
شماره ثبت
91/139
در حال ارسال اطلاعات...