فروش و واردات بذر

(60 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید محمد مرتضوی
تلفن: 031-37735851
مدیر: امین جعفری
تلفن: 021-22655870~2
مدیر: میر حبیب آل محمدی
تلفن: 021-56230007, 021-56235550
مدیر: حبیب اله سلطان آبادی
تلفن: 026-34705102
مدیر: فرامرز بقراطی
تلفن: 021-66805969
مدیر: بهروز شاهرخی فر
تلفن: 021-44009257 الي 8
مدیر: سعید فیروز رنجبر
تلفن: 026-34305106
مدیر: دریانی
تلفن: 021-66936445, 021-66932060
مدیر: مهدی مهدی یار
تلفن: 021-22923633 الي 4
مدیر: رضا اسکندرى
تلفن: 0441-2246272, 0441-2346612, 0441-2341796
مدیر: سیدمرتضی وزیری یزدی
تلفن: 021-22014520 الي 4
مدیر: خلیل باران طلب
مدیر: حمید رضا علیخانی
تلفن: 0228-2478830
مدیر: محمدرضا زاهدیان
تلفن: 021-88729961 الی 2
مدیر: ایمان رئیسی
تلفن: 09120202129, 031-45838037
مدیر: علی صبور
تلفن: 021-91016930
مدیر: دکتر محسن موید زفره
تلفن: 021-91012323
مدیر: مصطفی عطااللهی
تلفن: 026-44384590
مدیر: مهدی رستم نژاد رودبنه
تلفن: 013-42930
مدیر: ناصر عطار
تلفن: 061-32222469
در حال ارسال اطلاعات...