صنایع نفت و پتروشیمی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمود مرادی فرد
تلفن: 071-32349477
مدیر: آرش کشاورز
تلفن: 071-32301548
مدیر: عباس پرویزی
تلفن: 071-37742035, 071-37742037
مدیر: احمد رشیدی
تلفن: 071-32273133~40, 071-37742449, 071-37742450
مدیر: محمدعلی فاطمی
تلفن: 071-37742141~44, 021-88609323
در حال ارسال اطلاعات...