صنایع فلزی

(4472 شرکت و فروشنده)
مدیر: قاسم مصطفوی
تلفن: 021-33003737
مدیر: سیدابوالقاسم طباطبایی نزاد
تلفن: 034-42281486, 034-42281487
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: مجید پرنیان
مدیر: نیما عالم زاده
تلفن: 031-52373323, 031-52373176, 021-88316435~7, 031-52373609, 031-52373997
مدیر: عباس شایق
تلفن: 021-66819080, 021-66793910~1, 021-66809080
مدیر: مهدی باباپور کلخوران
تلفن: 021-33926503
مدیر: اسماعیل سلیمانی
تلفن: 021-77357061, 021-77963404
مدیر: حسین درودیان
تلفن: 021-76213440
مدیر: حسین طهماسبی
مدیر: رضا رحمانی
مدیر: مجید اسدی
تلفن: 021-88640400
مدیر: محمدرضا حمیدی پور
تلفن: 086-33553440
مدیر: بیوک هاشمیه
تلفن: 021-66926446
مدیر: امیر مهاجرانی
تلفن: 021-66316733, 021-66316837
مدیر: افشین سرخابی
تلفن: 021-46854121~2
مدیر: داوود صفاریان طوسی
تلفن: 021-88648163~4, 021-88887990
مدیر: محمدرضا دارابنوش تهرانی
تلفن: 021-56230158, 021-56230155~6
مدیر: سیدمیرحمزه یزدان بخش
تلفن: 0711-7175123, 0711-7743560
مدیر: پژمان حقیقی
تلفن: 026-34714061, 026-34700097
در حال ارسال اطلاعات...