صنایع غذایی

(1883 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر فتوت
تلفن: 017-32166292~4
مدیر: امید ایمانی
تلفن: 021-44867690
مدیر: مصطفی حیدری
تلفن: 026-45334377
مدیر: بهرام بهنام
تلفن: 021-88217327
مدیر: مرجان خوشمرام
تلفن: 021-56826310
مدیر: مرجان معتمدی
تلفن: 021-26611315, 021-26610759, 021-26610749
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: مصطفی حیدری
تلفن: 026-45334377
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: داوود طهماسبی
تلفن: 09121311551, 09126114786, 021-88957198, 021-88956135, 021-88954237, 09120716023
مدیر: حسن بیک محمدزاده
تلفن: 026-44526710~12
مدیر: جمال رازقی جهرمی
تلفن: 021-42873, 071-37742181~86
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2222434, 0282-2223435, 021-88726194~5
مدیر: هاشم عبدی
تلفن: 021-65610593
مدیر: نسترن عدالت
تلفن: 013-44810888
مدیر: رضا جنتی
تلفن: 021-55435546
مدیر: مهدی کریمی تفرشی
تلفن: 021-66252494
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: علی علیزاده
تلفن: 021-44504462, 021-44504790
مدیر: مهندس محمد علی رحمانی
تلفن: 028-33551654
در حال ارسال اطلاعات...