صنایع غذایی

(1834 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرجان معتمدی
تلفن: 021-44897365, 021-44475807, 021-44615962
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: محمد آقاطاهر
تلفن: 021-55818749, 021-55596502
مدیر: علیرضا سیلاوی
تلفن: 061-33797234
مدیر: حمید اسدی
تلفن: 031-95014084
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: حسن بیک محمدزاده
تلفن: 026-44526710~12
مدیر: هاشم عبدی
تلفن: 021-65610593
مدیر: سید حسین حسینیان
تلفن: 021-86080269, 021-86086573
مدیر: جمال رازقی جهرمی
تلفن: 021-42873, 071-37742181~86
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2222434, 0282-2223435, 021-88726194~5
مدیر: امیل مناچکانیان سلماسی
تلفن: 021-88944290~1
مدیر: مهندس محمد علی رحمانی
تلفن: 028-33551654
مدیر: امید ایمانی
تلفن: 021-44867690
مدیر: جواد محمدپور
تلفن: 041-36309095~7
مدیر: حامد غفاری
تلفن: 021-55165125
مدیر: علی یادگاری
تلفن: 021-56391980~81
مدیر: سعید حسینی
تلفن: 031-33873976~7
مدیر: مریم یاقوتی مقدم
تلفن: 021-65018669
در حال ارسال اطلاعات...