تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(1065 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-36611787
مدیر: محمد طالب
تلفن: 051-38471144, 021-44380045
مدیر: مجید کریمی
تلفن: 021-88810033, 021-88810022
مدیر: مسعود آقای بیگلو
تلفن: 021-77951080, 021-73065000
مدیر: سهیلا فروزانی
تلفن: 021-88917984, 021-88854402, 013-34438729, 021-88854407, 021-88854405
مدیر: سید هاشم نوری
تلفن: 021-88507532
مدیر: شهرام خزاعی نژاد
تلفن: 021-66724088
مدیر: علی عسکری فر
تلفن: 021-88228500
مدیر: حمید رضا ضرغامی
تلفن: 071-32317733, 071-32919
مدیر: معصومه امام وردی
مدیر: عقیل درودیان
تلفن: 021-33991649
مدیر: مهیار مشایخی
تلفن: 021-72814
مدیر: رضا حسین پور
تلفن: 021-73027
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
مدیر: آرش عباس پور طهرانی
تلفن: 021-88524828
مدیر: داود حاتمی
تلفن: 041-33371441, 041-33371441
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: جعفر شاکری
تلفن: 021-33117008, 021-33901395, 021-33952400, 021-33110930, 021-33957010
مدیر: علی کریمی
تلفن: 021-88838905, 021-88309908, 021-42780, 021-88838650
مدیر: محمد زرگر
تلفن: 021-66761517
در حال ارسال اطلاعات...