مجتمع آموزشی غیر انتفاعی

(61 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالله شیرازی
تلفن: 021-22604332, 021-22638957, 021-22589293, 021-22549777, 021-22541937, 021-22572000
مدیر: محمد صادق فهیمی
تلفن: 021-22258161, 021-22220099, 021-22234120
مدیر: فاطمه بهرام جی
تلفن: 021-44228326, 021-44231350, 021-44228331
مدیر: ابراهیمی
تلفن: 021-22065515, 021-22077901
مدیر: بابک همایونفرد
تلفن: 021-88099377, 021-88076301
مدیر: حسن اقا مطمئنیان-مجید برزگر
تلفن: 021-22051897 الي 8
مدیر: مجید فقیهی
تلفن: 021-44311482 الی 5
مدیر: وحید تمنا
تلفن: 021-88743730
مدیر: پروین کاشانی
تلفن: 021-22543039 الي 40
مدیر: حسین فرزانه
تلفن: 021-22324535 الي 8, 021-22517245
مدیر: غلامرضا امیری
تلفن: 021-22402694, 021-22174049, 021-22427712
مدیر: مهوش سادات ایزدی
مدیر: علی یعقوبی
تلفن: 021-44470383, 021-44470382, 021-44470381
مدیر: سیدرضا زمانی
تلفن: 021-77563030, 021-77541033
مدیر: محمودی
تلفن: 021-22589762, 021-22548733
مدیر: خیریه بیگم حایری زاده
تلفن: 021-22420086 الی 93
مدیر: فاطمه ملک مدنی
تلفن: 021-22242711, 021-22213276
مدیر: حمید رحمانی
تلفن: 021-77302266, 021-77302255
مدیر: بتول فتح الله
تلفن: 021-44646606
در حال ارسال اطلاعات...