مجتمع آموزشی غیر انتفاعی دخترانه

(25 شرکت و فروشنده)
مدیر: فاطمه بهرام جی
تلفن: 021-44228326, 021-44231350, 021-44228331
مدیر: ابراهیمی
تلفن: 021-22065515, 021-22077901
مدیر: پروین کاشانی
تلفن: 021-22543039 الي 40
مدیر: حسین فرزانه
تلفن: 021-22324535 الي 8, 021-22517245
مدیر: مهوش سادات ایزدی
مدیر: محمودی
تلفن: 021-22589762, 021-22548733
مدیر: خیریه بیگم حایری زاده
تلفن: 021-22420086 الی 93
مدیر: فاطمه ملک مدنی
تلفن: 021-22242711, 021-22213276
مدیر: بتول فتح الله
تلفن: 021-44646606
تلفن: 021-22641034, 021-22005770, 021-22601259
مدیر: سیما حسینی ضیابری
تلفن: 021-22265049, 021-22261087, 021-22229179, 021-22257546
تلفن: 021-22230072
تلفن: 021-66597071 الی 2
تلفن: 021-22840355
تلفن: 021-88951240
تلفن: 021-22403332
تلفن: 021-22520777, 021-22502526, 021-22516768, 021-22321100, 021-22526439
تلفن: 021-88710976, 021-88552068
مدیر: کیانی
تلفن: 021-22341958
مدیر: فرزانه زنبقی
تلفن: 021-22811905 الی 7
در حال ارسال اطلاعات...