مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(117 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: سیدفرشید بهاری
مدیر: عرفانه قمری منظر
تلفن: 021-44048446, 021-44059377
مدیر: افشین بختیاری
تلفن: 021-88992541 الي 2, 021-88314237 الي 8
مدیر: احمد عسگری
تلفن: 021-88210872~79
مدیر: احمد عطار
تلفن: 021-22231620, 021-22231597
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
مدیر: رضا عباس زاده
تلفن: 021-44664140
مدیر: مسعود مهرداد
تلفن: 021-26200300~7
مدیر: بهرام دهش پور
تلفن: 021-22510349
مدیر: احسان مجتبوی
تلفن: 021-88888938
مدیر: جعفر شاکری
تلفن: 021-56231574~6
مدیر: سعید نیرومند
تلفن: 021-66518494~5, 021-66514423~4
مدیر: ابراهیمعلی مولابیگی
تلفن: 021-81284595~6
مدیر: محسن بیات
تلفن: 021-88525526~8, 021-88525524
مدیر: امیرحسین رازقی
تلفن: 021-26114671~2
مدیر: حمیدرضا کراچیان
تلفن: 021-88748676, 021-88746816~7
مدیر: بیژن گلشن
تلفن: 021-44749587, 021-44749578
مدیر: مرتضی خسرویان
تلفن: 021-88173725, 021-88173713, 021-88173731
در حال ارسال اطلاعات...