مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(136 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-31334933
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: ابوالقاسم مرادی
تلفن: 031-42499061~9
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: سیدفرشید بهاری
مدیر: عرفانه قمری منظر
تلفن: 021-44048446, 021-44059377
مدیر: هومن چهرازی
تلفن: 0311-2352000 الي 3
مدیر: افشین بختیاری
تلفن: 021-88992541 الي 2, 021-88314237 الي 8
مدیر: ارشیا استکی
تلفن: 021-86082402
مدیر: فرید وکیلی مفاخری
تلفن: 021-88171622~4
مدیر: سارا فراهانی
تلفن: 021-33484505
مدیر: سعید بغدادی
تلفن: 021-44664140
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: اکبر کاظمی تکلیمی
تلفن: 024-32224071, 024-32224071
مدیر: احمد عسگری
تلفن: 021-88210872~79
مدیر: ایمان منصوری
تلفن: 076-32231642
مدیر: احمد عطار
تلفن: 021-22231620, 021-22231597
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
در حال ارسال اطلاعات...