صنایع غذایی

(14 شرکت و فروشنده)
مدیر: یوسف فلاح ابراهیمی
مدیر: کاوه مدهوش
تلفن: 013-33853410, 013-33831883
مدیر: حسین صیامی
تلفن: 0131-2222541
مدیر: واروژان وارطانیان
مدیر: علی باستی
تلفن: 013-33461550
مدیر: مجتبی رسولی
تلفن: 013-33712753~57, 021-22370406~11
مدیر: سامان نظری
تلفن: 013-33696512~15
مدیر: محمد صادق حسنی
تلفن: 013-42220730~31
مدیر: مجید کسما پور
تلفن: 013-33480351~52
مدیر: قاسم رضائیان
مدیر: مهندس علی افشار
تلفن: 013-44560439~40
مدیر: فرهاد جمال امیدی
تلفن: 013-42420083~85
مدیر: کامران طالبی
تلفن: 013-34643299
مدیر: امیر رضا کشاورز شاهباز
تلفن: 013-34772191
در حال ارسال اطلاعات...