آزمایشگاه خاک شناسی و مکانیک خاک

(39 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس سیدکاظم زیدی
تلفن: 021-88080046
مدیر: محمد سلیمانیان
تلفن: 021-77606619
مدیر: دکتر محمد زعیم
تلفن: 021-22253189
مدیر: اسماعیل فتاحی اردکانی
تلفن: 035-32226660
مدیر: شاهین پورمند
تلفن: 051-38784664
مدیر: دکتر محسن نوروزی
مدیر: مهدی ملکلو
مدیر: دکترسید محمد بصیر
تلفن: 021-88765718, 021-88766163~5
مدیر: محسن کرامتی
مدیر: محمدباقر پورزرگر
تلفن: 031-36274033, 031-36259394, 09133033066, 031-52629627
مدیر: ناصر نفری
تلفن: 031-32670937, 031-32673090, 031-32673075~76
مدیر: سعید مصطفایی
تلفن: 021-22836225~47
مدیر: ساناز آهویی
تلفن: 051-37136716~7
مدیر: رضا ولی پور نقیبی
تلفن: 021-55101983
مدیر: رضا حسینی
تلفن: 021-66283008~09, 021-88007953~57, 021-66028844, 021-88007959
مدیر: قاسمی فر
مدیر: جمشید رهبری
تلفن: 031-33861760
مدیر: امیر خرم
تلفن: 021-66429595
در حال ارسال اطلاعات...