تجهیزات بیمارستانی

(7 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی دهقان
تلفن: 028-32848035~39, 021-26420145, 021-26420120
مدیر: محمدرضا رضانژاد زنجانی
تلفن: 021-66941224
مدیر: وحید قاسمی
تلفن: 028-33224209
مدیر: بیژن اسماعیلی
تلفن: 028-32224617, 028-32225324
مدیر: امیر مه
تلفن: 028-35223160, 021-88885001~02
مدیر: حبیب الله صالحی
مدیر: اسکندری
تلفن: 028-35225758
در حال ارسال اطلاعات...