صنایع فلزی

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: شهرباز
تلفن: 0611-3369553, 0611-3369551
مدیر: اسکندر ایلخان
تلفن: 0631-4440651, 021-88722686, 021-88710694, 0631-4440681, 0631-4440671, 0631-4440641
مدیر: نگارستانی
تلفن: 0611-3310460 الي 9, 021-88614306 الي 8
مدیر: محسن عزیزی
تلفن: 061-32907658
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
مدیر: رسولی
تلفن: 061-33310031
مدیر: مسعود نصیرخانی
تلفن: 061-52830940, 061-52817458
مدیر: محمد مدرس خیابانی
تلفن: 061-32908000~15
در حال ارسال اطلاعات...