صنایع فلزی

(4377 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا دارابنوش تهرانی
تلفن: 021-56230158, 021-56230155~6
مدیر: سیدمیرحمزه یزدان بخش
تلفن: 0711-7175123, 0711-7743560
مدیر: پژمان حقیقی
تلفن: 026-34714061, 026-34700097
مدیر: علی ملکان زاده
تلفن: 0282-4454422, 0282-4454604
مدیر: مصطفی مرشدی
تلفن: 021-88289755~7
مدیر: مهدی جباری
تلفن: 021-88751203, 021-88759122
مدیر: محمد محسن زرگر آزاد
تلفن: 021-33907404
مدیر: الله یاری
تلفن: 021-55291505, 021-55292945
مدیر: حقیقی
تلفن: 025-33342319~20, 021-88786636~7, 021-88200413~16
مدیر: سید امیر گلپایگانی
تلفن: 0662-4463684~6
مدیر: محمود رضایی
تلفن: 0311-7805511
مدیر: صالح صلواتی
تلفن: 025-33443897, 025-33444190~2
مدیر: غلامرضا محجوب
مدیر: مرتضی بیهقی
تلفن: 021-56233045, 021-56230562
مدیر: افشین حق رضایی
تلفن: 021-88280368
مدیر: جمشید نفریه
تلفن: 021-66792226
مدیر: سیدجعفر عرب
مدیر: مهندس حیدر زاده
تلفن: 021-88955603~7
مدیر: مگردیچیان
تلفن: 021-66672233, 021-66671191
مدیر: معلمي نژاد
در حال ارسال اطلاعات...