صنایع دریایی

(36 شرکت و فروشنده)
مدیر: بابک مسعودنیا
تلفن: 0711-2319555
مدیر: روزبه رشتی محمد
تلفن: 021-22376595~7
مدیر: داود خدادادگان
مدیر: احمد فکور مطلق
تلفن: 021-88059334
مدیر: بخشی
تلفن: 55246103, 55245352, 55272244, 55246111
مدیر: مهدی علیخانی
تلفن: 021-88916982 الي 5
مدیر: آرش تخت شاهی
تلفن: 021-88056611 الي 2
مدیر: عطاردی فرد
تلفن: 021-88773663, 021-88774544
مدیر: اسماعیل حسن پور
مدیر: حسین کاشانی
تلفن: 021-22262424
مدیر: صفری
تلفن: 021-88324733 الي 4
مدیر: محمدرسول گل کرم نی
مدیر: محمود همراه
مدیر: مهرداد رئوفی
تلفن: 031-33386031
مدیر: حسین زندیان
تلفن: 013-44405520~3
مدیر: مهندس هادی
مدیر: سارا صولت
تلفن: 021-77645771, 021-77644872, 021-77645338
مدیر: احمد ابراهیمی طالقانی
تلفن: 021-88375533~5
مدیر: احمد محمود پور
تلفن: 031-55545521, 021-88170150, 031-55545589
در حال ارسال اطلاعات...