خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: مسعود رزاز
تلفن: 28-33454349~52, 021-22064840~3
مدیر: بهزاد نوروزبختیاری
تلفن: 028-33297616
در حال ارسال اطلاعات...