خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(113 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا علی قمی
تلفن: 021-77850358
مدیر: مهدی کاظمی
تلفن: 021-65611309~11
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: احسان ولی زاده
تلفن: 021-88451873, 021-88452297
مدیر: مهدی مهموم سالکویه
تلفن: 021-66143375~6
مدیر: مسعود رزاز
تلفن: 028-33454349~52, 021-22064840~3
مدیر: علی زمانی نژاد
تلفن: 026-34705031, 026-34703531
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: ابوالقاسم مرادی
تلفن: 031-42499061~9
مدیر: رضا مهری سوخته کوهی
تلفن: 021-66411369, 021-66478405
مدیر: محمدحسین ابوالحسنی
تلفن: 021-22040144
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: سروش نورافکن
تلفن: 021-22145289
مدیر: مصطفی طوسی
تلفن: 021-33984354, 021-33972410
مدیر: مریم بانو شفیع فر
تلفن: 021-77148733, 09124276843, 021-77143656~8, 021-77148735~6
مدیر: سحر اردکانی
تلفن: 021-44617818
مدیر: سیدحمید حسینیان برزی
مدیر: علی اصغر کردی پور
تلفن: 0311-7783499
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: حسین مهدویان
تلفن: 0511-7663810
در حال ارسال اطلاعات...