خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(92 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی گنجی
تلفن: 021-33975720
مدیر: علی باقرزاده تفتی
تلفن: 021-88736219
مدیر: امیر صیامی خضری
تلفن: 051-38480956
مدیر: هوشنگ پریان
تلفن: 021-88414023, 021-88413813, 021-88472595, 021-88472580
مدیر: علیرضا صادق آبادی
تلفن: 021-43966000
مدیر: رضا داودی
تلفن: 021-66744745
مدیر: حسین محتشم
تلفن: 021-88893779
مدیر: مهدی مهراد
تلفن: 021-56418383~93
مدیر: محمد نصوری
تلفن: 077-31376001, 077-31372110
مدیر: علی محمد قزلباش
تلفن: 021-88910391
مدیر: عباس میرزایی
تلفن: 0332-3666031~2
در حال ارسال اطلاعات...