خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(89 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا صادق آبادی
تلفن: 021-43966000
مدیر: رضا داودی
تلفن: 021-66744745
مدیر: حسین محتشم
تلفن: 021-88893779
مدیر: مهدی مهراد
تلفن: 021-56418383~93
مدیر: محمد نصوری
تلفن: 077-31376001, 077-31372110
مدیر: علی محمد قزلباش
تلفن: 021-88910391
مدیر: عباس میرزایی
تلفن: 0332-3666031~2
مدیر: مسعود رزاز
تلفن: 021-22064840~3, 0281-4454349~52
در حال ارسال اطلاعات...