کتاب شگردهای دل در تسخیر بازار

دسته بندی محصول:  سایر منابع آموزشی

توقف تولید و فروش

این شرکت موفق بزرگ دل چگونه همانند یک شرکت تازه کار و گرسنه رفتار می کند؟ کتاب علمی، بازاریابی و فروش به سبک مایکل دل را آموزش می دهد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
آریو پیام ایرانیان
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
10,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
300,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 جلد
12,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی نی نی لازم
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
250,000 - 500,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
انتشارات کوله پشتی
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
مجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
حداقل سفارش  1 جلد
10,000 تومان
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جلد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...