پوکه مخلوط لیکا (leca)

دسته بندی محصول:  سایر مصالح بنایی

توقف تولید و فروش

پوکه مخلوط لیکا (leca) جهت شیب بندی کف ساختمان و بام وزن حجمی سبک عایق صوتی بتن سبک عالی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  6 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  5 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1500 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1600 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1100 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  750 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  800 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 لیتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...