نما شویی و رنگ آمیزی نما ساختمان

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

رنگ آمیزی نمای ساختمان شامل مراحلی اولیه ای است برای شناسای نوع سطح ساختمان و زیر سازی سطح نما برای آماده سازی دررنگ آمیزی نما. اگرنمای ساختمان دارای کثیفی باشدرنگ آمیزی ساختمان به مشکل می خورد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
1,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  50 متر مکعب
1,500,000 - 2,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...