حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 جلد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان
حداقل سفارش 1 برگ
100,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.sahabmap.com
تلفن
021-77535670
موبایل
09375716925
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان شریعتی- خیابان سمیّه (بین خیابان بهار و شریعتی) - پلاک30- کدپستي 1561734511

درباره

تولید کننده انواع نقشه های بزرگ از جمله ایران و جهان به زبان فارسی و انگلیسی در ابعاد مختلف برای ادارات، سازمان ها و مراکز علمی؛ تولید کننده اطلس های مختلف از جمله: اطلس تهران، اطلس راههای ایران، اطلس های آموزشی و مرجع دیگر همچون اطلس عمومی ایران و جهان، اطلس گنگ و گویا؛ تولید کننده نقشه های آموزشی براساس کتب درسی و انتشار انواع نقشه های تاریخی و جغرافیائی، توریستی و کره برای نخستین بار در ایران حاصل کوشش های این مؤسسه و پایه گذاران آن بوده است و از همین رو می توان گفت که مؤسسه سحاب نقش زیادی در بالا بردن سطح دانش جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیایی ایران در جهان داشته است. نخستین مؤسسه جغرافیایی و نقشه نگاری در ایران و منطقه خاورمیانه در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب بنیان نهاده شد و در حال حاضر نسل سوم (استاد محمد رضا سحاب) و نسل چهارم ( دو دختر و یک پسر) آن مشغول به فعالیت می باشند. ساعت کار مؤسسه : از شنبه تا چهارشنبه: 9:30 الی 15 پنجشنبه: تعطیل نحوه پرداخت: هر سه شماره (حساب، شبا و کارت) به نام: مؤسسه جغرافیائی سحاب - بانک: اقتصاد نوین می باشد. شماره حساب: 140-850-1064-3491 شماره شبا: Ir810-5500-1408-5001_0643-4900-1 شماره کارت: 6274-1219-4000-6778 ***مشتری محترم قبل از اقدام به پرداخت لطفا جهت هماهنگی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.* لازم به ذکر است: خرید بالای 100.000 تومان، بسته بندی و برای مشتریان محترم استان های مختلف توسط تیپاکس ارسال می گردد. *****هزینه های ارسال چه توسط تیپاکس، چه توسط پیک به عهده مشتری می باشد*** مشتریان محترم شهرستان: بسته شما توسط تیپاکس ارسال می گردد و هزینه بسته ارسالی درب محل گرفته می شود. مشتریان محترم تهران: شما می توانید یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال با پیک محصول مورد نیاز خود را تهیه نمائید ساعت کار مؤسسه : از شنبه تا چهارشنبه: 9:30 الی 15 پنجشنبه: تعطیل نحوه پرداخت: هر سه شماره (حساب، شبا و کارت) به نام: مؤسسه جغرافیائی سحاب - بانک: اقتصاد نوین می باشد. شماره حساب: 140-850-1064-3491 شماره شبا: Ir810-5500-1408-5001_0643-4900-1 شماره کارت: 6274-1219-4000-6778 ***مشتری محترم قبل از اقدام به پرداخت لطفا جهت هماهنگی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.*** لازم به ذکر است: خرید بالای 100.000 تومان به بسته بندی و برای مشتریان محترم استان های مختلف توسط تیپاکس ارسال می گردد. *****هزینه های ارسال چه توسط تیپاکس، چه توسط پیک به عهده مشتری می باشد*** مشتریان محترم شهرستان: بسته شما توسط تیپاکس ارسال می گردد و هزینه بسته ارسالی درب محل گرفته می شود. مشتریان محترم تهران: شما می توانید یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال با پیک محصول مورد نیاز خود را تهیه نمائید لطفا به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید. ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید تولید کننده انواع نقشه های بزرگ از جمله ایران و جهان به زبان فارسی و انگلیسی در ابعاد مختلف برای ادارات، سازمان ها و مراکز علمی؛ تولید کننده اطلس های مختلف از جمله: اطلس تهران، اطلس راههای ایران، اطلس های آموزشی و مرجع دیگر همچون اطلس عمومی ایران و جهان، اطلس گنگ و گویا؛ تولید کننده نقشه های آموزشی براساس کتب درسی و انتشار انواع نقشه های تاریخی و جغرافیائی، توریستی و کره برای نخستین بار در ایران حاصل کوشش های این مؤسسه و پایه گذاران آن بوده است و از همین رو می توان گفت که مؤسسه سحاب نقش زیادی در بالا بردن سطح دانش جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیایی ایران در جهان داشته است. نخستین مؤسسه جغرافیایی و نقشه نگاری در ایران و منطقه خاورمیانه در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب بنیان نهاده شد و در حال حاضر نسل سوم (استاد محمد رضا سحاب) و نسل چهارم ( دو دختر و یک پسر) آن مشغول به فعالیت می باشند. ساعت کار مؤسسه : از شنبه تا چهارشنبه: 9:30 الی 15 پنجشنبه: تعطیل نحوه پرداخت: هر سه شماره (حساب، شبا و کارت) به نام: مؤسسه جغرافیائی سحاب - بانک: اقتصاد نوین می باشد. شماره حساب: 140-850-1064-3491 شماره شبا: Ir810-5500-1408-5001_0643-4900-1 شماره کارت: 6274-1219-4000-6778 ***مشتری محترم قبل از اقدام به پرداخت لطفا جهت هماهنگی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.*** لازم به ذکر است: خرید بالای 100.000 تومان به بسته بندی و برای مشتریان محترم استان های مختلف توسط تیپاکس ارسال می گردد. *****هزینه های ارسال چه توسط تیپاکس، چه توسط پیک به عهده مشتری می باشد*** مشتریان محترم شهرستان: بسته شما توسط تیپاکس ارسال می گردد و هزینه بسته ارسالی درب محل گرفته می شود. مشتریان محترم تهران: شما می توانید یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال با پیک محصول مورد نیاز خود را تهیه نمائید لطفا به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید. ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید تولید کننده انواع نقشه های بزرگ از جمله ایران و جهان به زبان فارسی و انگلیسی در ابعاد مختلف برای ادارات، سازمان ها و مراکز علمی؛ تولید کننده اطلس های مختلف از جمله: اطلس تهران، اطلس راههای ایران، اطلس های آموزشی و مرجع دیگر همچون اطلس عمومی ایران و جهان، اطلس گنگ و گویا؛ تولید کننده نقشه های آموزشی براساس کتب درسی و انتشار انواع نقشه های تاریخی و جغرافیائی، توریستی و کره برای نخستین بار در ایران حاصل کوشش های این مؤسسه و پایه گذاران آن بوده است و از همین رو می توان گفت که مؤسسه سحاب نقش زیادی در بالا بردن سطح دانش جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیایی ایران در جهان داشته است. نخستین مؤسسه جغرافیایی و نقشه نگاری در ایران و منطقه خاورمیانه در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب بنیان نهاده شد و در حال حاضر نسل سوم (استاد محمد رضا سحاب) و نسل چهارم ( دو دختر و یک پسر) آن مشغول به فعالیت می باشند. ساعت کار مؤسسه : از شنبه تا چهارشنبه: 9:30 الی 15 پنجشنبه: تعطیل نحوه پرداخت: هر سه شماره (حساب، شبا و کارت) به نام: مؤسسه جغرافیائی سحاب - بانک: اقتصاد نوین می باشد. شماره حساب: 140-850-1064-3491 شماره شبا: Ir810-5500-1408-5001_0643-4900-1 شماره کارت: 6274-1219-4000-6778 ***مشتری محترم قبل از اقدام به پرداخت لطفا جهت هماهنگی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.*** لازم به ذکر است: خرید بالای 100.000 تومان به بسته بندی و برای مشتریان محترم استان های مختلف توسط تیپاکس ارسال می گردد. *****هزینه های ارسال چه توسط تیپاکس، چه توسط پیک به عهده مشتری می باشد*** مشتریان محترم شهرستان: بسته شما توسط تیپاکس ارسال می گردد و هزینه بسته ارسالی درب محل گرفته می شود. مشتریان محترم تهران: شما می توانید یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال با پیک محصول مورد نیاز خود را تهیه نمائید لطفا به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید. ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید تولید کننده انواع نقشه های بزرگ از جمله ایران و جهان به زبان فارسی و انگلیسی در ابعاد مختلف برای ادارات، سازمان ها و مراکز علمی؛ تولید کننده اطلس های مختلف از جمله: اطلس تهران، اطلس راههای ایران، اطلس های آموزشی و مرجع دیگر همچون اطلس عمومی ایران و جهان، اطلس گنگ و گویا؛ تولید کننده نقشه های آموزشی براساس کتب درسی و انتشار انواع نقشه های تاریخی و جغرافیائی، توریستی و کره برای نخستین بار در ایران حاصل کوشش های این مؤسسه و پایه گذاران آن بوده است و از همین رو می توان گفت که مؤسسه سحاب نقش زیادی در بالا بردن سطح دانش جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیایی ایران در جهان داشته است. نخستین مؤسسه جغرافیایی و نقشه نگاری در ایران و منطقه خاورمیانه در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب بنیان نهاده شد و در حال حاضر نسل سوم (استاد محمد رضا سحاب) و نسل چهارم ( دو دختر و یک پسر) آن مشغول به فعالیت می باشند. ساعت کار مؤسسه : از شنبه تا چهارشنبه: 9:30 الی 15 پنجشنبه: تعطیل نحوه پرداخت: هر سه شماره (حساب، شبا و کارت) به نام: مؤسسه جغرافیائی سحاب - بانک: اقتصاد نوین می باشد. شماره حساب: 140-850-1064-3491 شماره شبا: Ir810-5500-1408-5001_0643-4900-1 شماره کارت: 6274-1219-4000-6778 ***مشتری محترم قبل از اقدام به پرداخت لطفا جهت هماهنگی با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.*** لازم به ذکر است: خرید بالای 100.000 تومان به بسته بندی و برای مشتریان محترم استان های مختلف توسط تیپاکس ارسال می گردد. *****هزینه های ارسال چه توسط تیپاکس، چه توسط پیک به عهده مشتری می باشد*** مشتریان محترم شهرستان: بسته شما توسط تیپاکس ارسال می گردد و هزینه بسته ارسالی درب محل گرفته می شود. مشتریان محترم تهران: شما می توانید یا به صورت حضوری یا از طریق ارسال با پیک محصول مورد نیاز خود را تهیه نمائید لطفا به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید. ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید ۳. بعد از این که وارد صفحه شدیدبا انگشتروی کلمه Join+ بزنید ۴. برای نشنیدن صدای پیغام ها می توانیدبا انگشت روی کلمه MUTE یک بار بزنید

مشخصات

نام تجاری
سحاب
ماهیت
موسسه
شماره ثبت
3269
در حال ارسال اطلاعات...