کبابخانه و کبابی

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدی
تلفن: 021-33964266
مدیر: حسن شمس
تلفن: 021-33287558~9
مدیر: سیدحسین احمدی
تلفن: 09902135871, 021-66866957, 09191182313
مدیر: مسلم عباسی
مدیر: امیرحسین ماهیدشتی
تلفن: 021-88759538, 021-26703990
مدیر: همایون زارعی
تلفن: 021-44873350
مدیر: سید ناصر حسینی تبریزی
تلفن: 021-88442394~95
مدیر: رمضان سلیمانی
تلفن: 021-56712116
مدیر: حسین هامونی
تلفن: 021-66232497
مدیر: علی بینا
تلفن: 031-36672559
مدیر: قاسمی
تلفن: 021-66930376
در حال ارسال اطلاعات...