کانی غیر فلزی

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-41093000
مدیر: محمد نکواصل تک
تلفن: 021-44155704
مدیر: سیداکبر حسینی
تلفن: 025-36644522, 025-36640370, 025-36640113
مدیر: عباس سنمار
تلفن: 021-88783167 الي 8
مدیر: مسعود جلالی
تلفن: 021-86034743, 021-86034740
مدیر: مهدی خسروی
مدیر: فرشاد سلیمانی فرد
تلفن: 031-52359734~5, 031-52359662, 031-52359754
مدیر: ناصر تقی زاده
مدیر: مهراد فرخی
تلفن: 021-55820587
مدیر: امید بهفر
تلفن: 021-22897248~9
مدیر: کمال روانبخش
تلفن: 0311-2213855
در حال ارسال اطلاعات...