پی ساختمان

(56 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: مهندس عبدالرحیم زاده
تلفن: 021-84004000
مدیر: سعید کاهن
تلفن: 021-88043827, 021-88602432 الی 3
مدیر: رضا نظیری
مدیر: رحیم پور خلخالی
تلفن: 021-44476772, 021-44448231
مدیر: نقی خدابنده لو یگانه
تلفن: 021-33794671
مدیر: حمیدرضا رشوند
تلفن: 021-22915182, 021-22915180
مدیر: مهندس قاضی زاده
تلفن: 021-88770490 الی 3, 021-88785071
مدیر: سعید کلینی
تلفن: 021-88710200
مدیر: محمد رسولیان
تلفن: 021-22035008 الی 9, 021-22427844
مدیر: مهندس شهریاری
تلفن: 021-88437261
مدیر: محسن زمردیان
تلفن: 021-88242812
مدیر: نصراله اکبرزاده
تلفن: 021-22034488, 021-22056334
مدیر: مهندس پژمان صفاوردی
تلفن: 021-22945992
مدیر: نادر قراگزلو
تلفن: 021-77723864, 021-77723865
مدیر: مجید میدانی پور
تلفن: 021-77866890
مدیر: مهندس خسرو بوستانی
تلفن: 021-44499021 الي 2, 021-44498889
مدیر: کبیر شمس
تلفن: 021-77198186 الی 7
مدیر: سخائی
تلفن: 021-88962828, 021-88963622
تلفن: 021-88917519 الي 20
در حال ارسال اطلاعات...