پیمانکاران پروژه های صنعتی

(160 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمیدرضا خانی
تلفن: 021-88031718
مدیر: هاشم سیدین
تلفن: 021-88764999
مدیر: حسن بغدادی
تلفن: 021-88450026
مدیر: مبین مرزبان
تلفن: 021-55521217
مدیر: سید بدرالدین مویدی
تلفن: 021-88966584
مدیر: امیر یاری
تلفن: 041-35575030, 041-35574050~4
مدیر: امیرمحمد راکعی
تلفن: 021-44401464
مدیر: ابوالفضل شاکری فر
تلفن: 021-88728845, 021-88728847, 021-55969642, 021-55969652
مدیر: مهدی حسینی محمودی
تلفن: 021-36425030~33
مدیر: ابوالفضل شکیبی نیا
تلفن: 051-44458900
مدیر: سید محسن باطنی
تلفن: 021-33851619
مدیر: محمد گشتاسبی
تلفن: 028-32225166
مدیر: نیما عالم زاده
تلفن: 031-52373323, 031-52373176, 021-88316435~7, 031-52373609, 031-52373997
مدیر: عباس شایق
تلفن: 021-66819080, 021-66793910~1, 021-66809080
مدیر: سیدحمید حسینیان برزی
مدیر: بابک یاپیر
مدیر: عظیم جهانگیری
تلفن: 026-34655962
مدیر: علی خاکسار دوست
تلفن: 021-36464153
مدیر: علی رضا حاجی حسینی
مدیر: پرویز شاهی
در حال ارسال اطلاعات...