پیمانکاران صنایع معدنی

(18 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد رجبی
تلفن: 051-36651033, 051-36661383
مدیر: سیامک سلیمی
تلفن: 0411-3321808
مدیر: مهندس علی جوادی
تلفن: 021-88427778 الي 9
مدیر: حمید قاسم زاده بافقی
تلفن: 021-44066632
مدیر: ایمان سرمدی
تلفن: 021-44859541~2
مدیر: هادی بقالی
تلفن: 044-32750218
مدیر: عباس مبارکی
تلفن: 021-88647305
مدیر: فتح اله نجابت
تلفن: 021-82135000, 021-82136
مدیر: مهدی کریمی
مدیر: حسن اسدیان
مدیر: محمد هادی شاندیز
تلفن: 051-38425001
مدیر: محسن عابدینی
تلفن: 021-88634954
مدیر: کریم آقا هاشم پور
تلفن: 021-88737172
مدیر: احمد فرزاد منش
تلفن: 021-88794380, 021-88882085
مدیر: جواد پیوندی
تلفن: 051-36079450, 021-36079451~58
مدیر: عزت اله قاسمی
تلفن: 021-88881338, 021-88880147
مدیر: مهندس رحیم اقراء
تلفن: 071-37201758~59
تلفن: 021-88758904~05
در حال ارسال اطلاعات...