پلیمر پلاستیکی

(85 شرکت و فروشنده)
مدیر: سیدمهدی حسینی
مدیر: داریوش عبدالمحمدی
تلفن: 021-65733500, 021-65733331, 021-65733051
مدیر: امیرحسین کاظمی نسب
تلفن: 071-37744201~2
مدیر: محمد قربعلی
تلفن: 021-35000035
مدیر: مرتضی نکوئیان
تلفن: 026-37851440, 026-37851441
مدیر: سیدباقر سام نژاد
تلفن: 041-36372221
مدیر: محمد گلستانها
تلفن: 031-32348255
مدیر: رضا نادری
تلفن: 021-77848018
مدیر: تقی مسلمی
تلفن: 025-33444225~6
مدیر: حیدر داوری زرنقی
تلفن: 021-56230820~22
مدیر: فرید وحیدی
تلفن: 041-33292120
مدیر: هوشنگ پارسا
تلفن: 021-88875257, 021-88880735
مدیر: نصراله رضا زاده طرقی
تلفن: 021-65602061, 021-65605410~13
مدیر: محمدعلی مهلقا
تلفن: 035-32632610~3
مدیر: مهدی رضا سلطانی
تلفن: 031-57248314~18
مدیر: کاظم رضایی
مدیر: سعید میربزرگی
تلفن: 026-34703539
مدیر: سعید مشهوری
تلفن: 081-34383877, 081-34383866
مدیر: دکتر علیرضا مجرد
تلفن: 021-88710530
مدیر: محمد احدی
تلفن: 021-55686864
در حال ارسال اطلاعات...