واردات و صادرات آهن ساختمانی و صنعتی

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیربهادر ناصری
تلفن: 021-88103874
مدیر: کاظم رضابیک
تلفن: 021-26408131~3
مدیر: علیرضا آقابابایی
تلفن: 021-88531590, 021-88530836
مدیر: سیدابوالقاسم طباطبایی نزاد
تلفن: 034-42281486, 034-42281487
مدیر: افشین حق رضایی
تلفن: 021-88280368
مدیر: سیدرضا تبریزی
تلفن: 0311-2666004
مدیر: علی یزدانی
تلفن: 021-22254952 الی 4
مدیر: فرزانه صانعی
تلفن: 031-36513330
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
مدیر: پیمان توفیقی
تلفن: 021-55449529
مدیر: مهندس سجاد شیخ
تلفن: 021-55927947~9
مدیر: محمد علی رحیمی شهمیرزادی
تلفن: 021-88728531~5
مدیر: امین هدایتی
تلفن: 081-34383212
مدیر: مهدی ادیانی فرد
تلفن: 021-88035301
مدیر: پدرام دادخواه
تلفن: 021-22256242
مدیر: قهرمانی
تلفن: 021-22017553, 021-22037402
مدیر: صابر علایی
تلفن: 021-88733429, 021-88740055, 021-88740052
مدیر: غلامرضا یزدان پناه
تلفن: 021-88973941~44
مدیر: غلامرضا میسرجانی
تلفن: 034-32752225, 034-32732872~73, 034-32719925~26
مدیر: علیرضا حیدری
تلفن: 021-66670776, 021-66670760, 021-66670041~42, 021-66671213
در حال ارسال اطلاعات...