موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی

(520 شرکت و فروشنده)
مدیر: اصغر عباسپور
مدیر: مجید فقیهی
تلفن: 021-44311482 الی 5
مدیر: عبدالمجید قبادی
تلفن: 021-44206949
مدیر: احمد شکوفه اند
تلفن: 021-22293870, 021-22291812
مدیر: وزیر زاده
تلفن: 021-66421490, 021-66928602
مدیر: محمود (بهرام) چوبین
مدیر: حمیدرضا پوراعتماد
تلفن: 021-88802065, 021-88802063
مدیر: محمد دیانتی
تلفن: 0351-8259009, 0351-8257009
مدیر: بهنام عباسی
تلفن: 021-88046055
مدیر: جمشید شاه حسینی
تلفن: 021-66972811 الي 12
مدیر: اسماعیل رمضانی
تلفن: 0281-3697252
مدیر: بابک آقاجانی دینه رودی
مدیر: پائول ریموند
تلفن: 021-44010615 الي 6
مدیر: بابک حدادی
تلفن: 021-44172844
مدیر: مهندس فاطمه حسینی
مدیر: محمد علی کرمعلی
تلفن: 021-88949840 الي 2
مدیر: فریدون وردی نژاد
تلفن: 021-88918658 الي 9
مدیر: منوچهر حافظی
تلفن: 021-61073333
مدیر: محسن مرجان مهر
تلفن: 021-88079400 الي 9
در حال ارسال اطلاعات...