مواد اولیه ریخته گری

(54 شرکت و فروشنده)
مدیر: نایب علی پیربداقی
تلفن: 021-56233072, 021-56233073
مدیر: بهروز یوسفیان
تلفن: 021-88653100~01, 021-88784081, 021-88785066
مدیر: رضا رمضانی
تلفن: 026-32526765
مدیر: داود محمدتبار
تلفن: 021-22630571
مدیر: امیر طاهری
تلفن: 021-33919467, 021-33118207
مدیر: سیدمجتبی یگانه
مدیر: محمد چهره قانی
تلفن: 021-33880460, 021-33887050
مدیر: سیفان
تلفن: 021-88876375 الي 9
مدیر: عباس الهی
تلفن: 021-33887462
مدیر: کاظم پیکانی
تلفن: 021-88798447 الي 9
مدیر: عباس علی عاقلی
تلفن: 0282-4453319 الي 20, 0282-4453378 الي 9
مدیر: وفایی
تلفن: 021-33127206
مدیر: اسکندر ایلخان
تلفن: 0631-4440651, 021-88722686, 021-88710694, 0631-4440681, 0631-4440671, 0631-4440641
مدیر: جلوه گران
تلفن: 0312-3482761 الی 2
مدیر: محسن ایزدی
تلفن: 0331-2629128
مدیر: سهل آبادی
تلفن: 0312-3482174 الی 7
مدیر: رضا قنادیان
تلفن: 021-55061212
مدیر: مهندس صنعتی
تلفن: 021-22019601 الی 9, 0231-3352345, 0231-3352231
مدیر: محمود یکتایی
تلفن: 021-55054946
مدیر: مومنی نژاد
تلفن: 021-33962751 الی 2
در حال ارسال اطلاعات...